មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា
PREAH KET MEALEA HOSPITAL
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
photo_2022-10-16_22-20-15
3
photo_2023-04-03_08-51-41
20230210-IMG_1068
previous arrow
next arrow
 
 
Our Expert
 
មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា
PREAH KET MEALEA HOSPITAL
Tel : +855 23 427 229
47, Rue De La France, Sangkat Voat Phnum, Khan Daun Penh, Phnom Penh 120211
© PREAH KET MEALEA HOSPITAL – All Rights Reserved.
Hospital Map